Podmienky poskytovania služieb iKelp POS Mobile a iKelp Pokladňa

Tento dokument definuje podmienky poskytovania služieb iKelp POS Mobile a iKelp Pokladňa (ďalej len "služby" alebo samostatne "služba"), jej jednotlivých variantov (edícií) a doplnkových služieb s ňou súvisiacich (ďalej len "podmienky poskytovania služby"), ktoré poskytuje spoločnosť Abiset s.r.o. (ďalej len "poskytovateľ").

Tieto podmienky poskytovania služby sú platné od 1.9.2023, rušia všetky predchádzajúce znenia týchto podmienok a nahrádzajú ich týmito novými ustanoveniami.

Každý užívateľ musí vyjadriť svoj súhlas s týmito podmienkami poskytovania služby ešte pred začatím jej používania. Ak s uvedenými podmienkami poskytovania služby nesúhlasíte, nemôžete službu používať.

Platnosť podmienok poskytovania služby

 1. Tieto podmienky sú zverejnené na stránke: http://www.ikelp.com/go?key=ikelp.pos-mobile.licencia
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo podmienky poskytovania služby kedykoľvek zmeniť a to bez nutnosti predchádzajúceho súhlasu užívateľa.
 3. Nové znenie automaticky nahrádza všetky predchádzajúce s okamžitou platnosťou. Poskytovateľ nie je povinný o tejto skutočnosti informovať užívateľa.
 4. Ak užívateľ nesúhlasí s novými platnými podmienkami poskytovania služby, nemôže ju ďalej používať.
 5. Užívateľ potvrdením týchto podmienok používania služby udeľuje poskytovateľovi súhlas ich takýmto spôsobom kedykoľvek zmeniť a ak s ich novým znením nesúhlasí, okamžite prestane službu používať a to bez nároku na: akúkoľvek náhradu, poskytnutie už vytvorených údajov alebo finančnú kompenzáciu.
 6. Podmienky poskytovania služby sú považované za zverejnené a platné už len tým, že sú uvedené na stránke: http://www.ikelp.com/go?key=ikelp.pos-mobile.licencia. Je povinnosťou užívateľa, aby si sám sledoval zmeny týchto podmienok.

Definícia pojmov

 1. Užívateľ - fyzická osoba alebo právny subjekt, ktorý sa rozhodol využívať službu iKelp POS Mobile, jej jednotlivých variantov (edícií) a doplnkových služieb s ňou súvisiacich.
 2. Produkt - služba iKelp POS Mobile alebo iKelp Pokladňa, jej jednotlivé varianty a doplnkové služby s ňou súvisiace.
 3. Aplikácia - iné pomenovanie Produktu.
 4. Poskytovateľ -  spoločnosť Abiset s.r.o. so sídlom: Bernoláková 1A, 90101 Malacky.
 5. Vytvorené údaje - údaje, ktoré užívateľ vytvorí počas používania aplikácie. Tieto údaje sa nachádzajú v databáze aplikácie.

Povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečil, že vytvorené údaje v aplikácii konkrétnym užívateľom neposkytne tretím stranám.
 2. Poskytovateľ poskytuje služby len na území Slovenskej republiky.

Povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred prístupom tretích strán. Ak dôjde ku škode užívateľa z dôvodu prístupu tretích strán k službe iKelp POS Mobile na základe získaných prihlasovacích údajov od užívateľa, poskytovateľ za takéto škody nezodpovedá a užívateľ nemá nárok ich vymáhať od poskytovateľa.
 2. Užívateľ je povinný zaplatiť za využité služby v zmysle aktuálne platného cenníka služieb, zverejneného na stránke http://www.ikelp.com/go?key=ikelp.pos-mobile.cennik alebo https://www.ikelp-pokladna.sk/go?key=pokladna.cennik pre konkrétny štát a konkrétne služby. V prípade, že sa užívateľ omešká so splatnosťou o viac ako 14 dní, poskytovateľ má právo ukončiť poskytovanie všetkých služieb užívateľovi. Užívateľ nemá nárok na vymáhanie škôd od poskytovateľa, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s ukončením poskytovania služieb z dôvodu neuhradenia faktúr užívateľom.

Podmienky poskytovania služieb iKelp POS Mobile a iKelp Pokladňa

 1. Poskytovateľ nezaručuje, že služba bude vždy dostupná. Vyvýja však maximálne technické úsilie, spolu s partnermi, na zabezpečenie a dostupnosť nepretržitej prevádzky 24/7.
 2. Na využívanie služieb iKelp POS Mobile a iKelp Pokladňa je potrebné internetové pripojenie, kompatibilné zariadenie s kompatibilným operačným systémom a internetovým prehliadačom, ktorých špecifikácia je uvedené na stránkach http://www.ikelp.com/go?key=ikelp.pos-mobile.systemove-poziadavky v systémových požiadavkách. Tieto požiadavky sa môžu meniť v závislosti od vývoja aplikácie.
 3. V rámci všetkých edícií a funkcionality sa aplikujú pravidlá pre férové využívanie služby (FUP = fair use policy), aby bolo zabezpečené optimálne používanie. FUP sa aplikuje jednotlivo na prevádzky, kde hlavným kritériom sú základné hodnoty a limity, ktoré je možné doplnkovými službami rozšíriť. Základnými hodnotami sú 15000 dokladov/rok, 100 otvorených aktívnych objednávok (9 mesiacov archív objednávok), 100 stolov/prevádzku, 1000 aktívnych tovarových položiek, 50 tovarových kategórií, 3000 aktívnych zákazníckych kontaktov, finančné doklady nie sú limitované počtom v rámci aktívnej služby. Pre edície zadarmo sú hodnotami 3600 dokladov/rok.
 4. Užívateľ súhlasí so zapojením sa do anonymného vyhodnocovania používania analytických nástrojov poskytovateľom z dôvodu zdokonaľovania užívateľského rozhrania aplikácie a jej funkcií. Údaje sú anonymné a slúžia výlučne pre vývoj, monitoring a údržbu aplikácie.
 5. Pre prístup a používanie, zdieľanie informačných a údajových katalógov, ktoré zabezpečujú komfortnosť aplikácie je nutné súhlasiť s anonymným prispievaním do týchto katalógov svojimi údajmi v rámci zdieľanej informačnej hodnoty. Ide o služby ako katalóg tovarov, obchodných kontaktov. Prispievanie a používanie týchto katalógov je dobrovoľné a ak si užívateľ nepraje túto funkcionalitu využívať, je potrebné zaslať písomnú žiadosť emailom na podpora(at)ikelp.sk a táto funkcionalita mu bude vypnutá.

Osobitné podmienky pre iKelp POS Mobile a iKelp Pokladňa pri funkciách a edíciách poskytovaných zadarmo

 1. Služba je poskytovaná užívateľovi zadarmo. Poskytovateľ nie je povinný túto službu zakazníkovi zabezpečiť.
 2. Pre využívanie služieb je nutné pravdivo vyplniť údaje o užívateľovi a to najmä Obchodné meno, IČO, DIČ, ak je tak IČ DPH, adresa sídla, adresa prevádzky ak je iná, emailový a telefonický kontakt. Bez týchto údajov nemôže byť poskytovaná služba.
 3. Poskytovateľ má právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie tejto služby bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa. Poskytovateľ nie je povinný užívateľa o tejto skutočnosti informovať.
 4. Poskytovateľ nie je povinný užívateľovi poskytnúť technickú podporu, ani konzultácie.
 5. Užívateľ nemá žiaden nárok na vytvorené údaje.

Kredit

 1. Každý užívateľ má po registrácii vytvorený účet kreditov.
 2. Každá služba alebo doplnková služba k iKelp POS Mobile alebo iKelp Pokladňa má stanovenú hodnotu kreditu, ktorý bude odpočítaný z účtu kreditov.
 3. V prípade, že užívateľ nedisponuje dostatočným množstvom kreditov, nebude mu daná služba poskytnutá.
 4. Nákup kreditov užívateľ realizuje prostredníctvom aplikácie, alebo na stránke www.ikelp.com, prípadne www.ikelp-pokladna.sk.
 5. Užívateľ má prístupnú nástenku www.ikelp.com/nastenka, pripadne www.ikelp-pokladna.sk/nastenka, kde sa okrem prihlasovacích údajov nachádza aj informácia o aktuálnej hodnote účtu kreditov a presnej histórii ich nákupov a čerpania.
 6. V prípade, že užívateľ ukončí používanie služieb poskytovateľa a na jeho účte zostal nevyčerpaný kredit, môže požiadať o jeho vrátenie.
 7. Ak užívateľ požiada o vrátenie nevyčerpaného kreditu, poskytovateľ si vyhradzuje právo najprv prešetriť, či užívateľovi vyplývajú ešte nejaké záväzky voči poskytovateľovi. Ak také vzniknú, poskytovateľ má právo, aj bez súhlasu užívateľa použiť jeho nevyčerpaný kredit na plnenie týchto záväzkov. Za vrátenie zostatkového kreditu bude užívateľovi účtovaný poplatok 5 Kreditov. Zostatkový kredit bude po prešetrení záväzkov užívateľovi vyplatený na jeho bankový účet formou dobropisu a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti. Kredit je prepočítaný podľa hodnoty akou bol zakúpený.
Besteron VISA, MasterCard